tel.: +48 12 650 71 10, 604 459 831, 668 381 882  e-mail: krakmar@krakmar.pl